本文へスキップ

Công ty cổ phần Exeo Japan | Chăm sóc phúc lợi & Bảo dưỡng điện

TEL. 042-742-6211

日本語版トップページ

Mẫu điền thông tin liên hệ xin việcCONTACT US

Hãy điền thông tin của bạn vào mẫu liên hệ dưới đây bằng tiếng Nhật để kết nối liên hệ việc làm với công ty của chúng tôi! Thông tin cá nhân của bạn sẽ không sử dụng vào bất cứ việc gì ngoài mục đích liên hệ.

TEL・FAX

Số điện thoại dưới đây chỉ trao đổi được bằng tiếng Nhật.
Chăm sóc phúc lợi
TEL.042-851-5385 FAX.042-851-5180
Bảo dưỡng điện
TEL.042-742-6211 FAX.042-746-6166

Mẫu điền thông tin liên hệ xin việc

Sau khi hoàn thành phần ghi dưới đây, xin mời quý vị nhấn vào nút “Gửi thư”.
プライバシーポリシー chính sách bảo mật


Công ty cổ phần Exeo Japan

5chome-4-1 Higashirinkan, Minami-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa, 252-0311, Japan
TEL:042-742-6211
FAX:042-746-6166